Raporty 2022: Sektor MSP w Polsce.

Obraz wyłaniający się z danych Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo korzystny – od czasu ukazania się pierwszego Raportu (1997) polska gospodarka odniosła wiele sukcesów. Skalę pozytywnych przemian, które nastąpiły w tym czasie dzięki przedsiębiorczości Polaków, obrazuje m.in. systematyczny wzrost udziału firm MSP w PKB. Dopiero pandemia wyhamowała część korzystnych tendencji – w 2020 r. zanotowano spadek niejednego wskaźnika opisującego polską przedsiębiorczość – a zanim udało się w pełni przezwyciężyć skutki COVID-19, pojawiły się inne poważne bariery, jak konflikt rosyjsko-ukraiński czy wzrost inflacji, choć za wcześnie na całościową analizę ich wpływu na polskie firmy.

 

Najważniejsze dane z Raportu 2022 przedstawiamy poniżej:

 

 • Polskie mikroprzedsiębiorstwa charakteryzuje pozytywny trend rozwojowy: na przestrzeni ostatnich lat rośnie ich liczba, przychody, liczba pracujących i zatrudnionych.
 • wciąż rośnie liczba aktywnych przedsiębiorstw w naszym kraju – w 2020 r. wynosiła blisko 2,3 mln.
 • Liczba aktywnych firm od załamania w 2009 r. do końca 2020 r. wzrosła o 35%.
 • Liczba aktywnych firm od 2019 r. do 2020 r. mamy także wzrost o 2,3%. Potwierdza ducha przedsiębiorczości Polaków, pomimo poważnych problemów, z jakimi zmaga się nie tylko Polska, ale cała gospodarka światowa.
 • Sektor przedsiębiorstw wytwarza blisko trzy czwarte wartości PKB (72,3%), przy czym małe i średnie przedsiębiorstwa generują̨ blisko co drugą złotówkę̨ PKB (49,6%).
 • sektor usług małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu PKB wynosi 44,5%

 

 • 67% – tyle firm „przeżywa” pierwszy rok działalności.
 • Dane pokazują, że pierwszy rok działalności przeżyły w Polsce nieco ponad dwie na trzy firmy.
 • W 2020 r. powstało i rozpoczęło działalność 240 170 przedsiębiorstw, a do 2021 r. na rynku aktywnych było 160 048 z nich.
 • Spośród przedsiębiorstw utworzonych w 2020 r. najwyższe wskaźniki przeżycia pierwszego roku odnotowano w sekcjach: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (79,6%), Informacja i komunikacja (74,0%) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (74,0%)
 • Wskaźnik przeżycia jest wyższy w kolejnych latach prowadzenia działalności. W przypadku przedsiębiorstw powstałych w roku 2016 – w 2021 roku nadal aktywnych było 118,6 tys. z nich, a wskaźnik przeżycia piątego roku (2021/2020) wyniósł 89,2%. To potwierdza regułę, że najwięcej przedsiębiorstw upada w pierwszym roku działalności.
 • Mniej niż połowa, tj. 40,4% przedsiębiorstw, które przetrwały pięć lat, działa na rynku lokalnym, blisko jedna trzecia na rynku krajowym (30,9%), co szóste na rynku regionalnym (16,1%), a co ósme na międzynarodowym (12,6%).

 

 • Według stanu na 31 grudnia 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw pracowało prawie 10 mln osób.
 • W 2020 r., kolejny rok z rzędu, we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw, nastąpił widoczny wzrost miesięcznego wynagrodzenia brutto na jednego zatrudnionego.
 • W roku 2021 koniunktura w polskiej gospodarce została oceniona znacznie niżej niż w latach poprzednich (2016-2019). W tegorocznym badaniu tylko 10% respondentów uznało, że koniunktura w polskiej gospodarce jest lepsza niż przed rokiem, co jest wynikiem zdecydowanie niższym niż w 2019 r. (27%). 35% badanych miało poczucie, że koniunktura jest znacznie gorsza niż przed rokiem, zaś kolejnych 48%, że jest nieznacznie gorsza. Jeszcze nigdy w historii badania ocena koniunktury nie była tak niska.
 • Polska wyszła z pandemii stosunkowo obronną ręką i na tle innych gospodarek wypada całkiem korzystnie.

 

 • Skala kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią to sytuacja nienotowana w Polsce od 1995 r. (początek szeregu danych43) i nieporównywalna ze spowolnieniem lat 2011–2012, będącym skutkiem problemów gospodarczych krajów UE, zmagających się z konsekwencjami kryzysu zadłużeniowego strefy euro. Również spadki produkcji, wartości dodanej i przychodów przedsiębiorstw, które odnotowano w tamtym czasie nie były tak silne jak w 2020 r.
 • Rozpoczynający rok 2020 kryzys pandemiczny, który – jak się wydaje – stracił na swoim impecie w bieżącym roku, został jednak zastąpiony w dużej mierze kryzysem wynikającym z wojny u naszych wschodnich sąsiadów. Badanie „„Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” zostało zrealizowane w początkach tego konfliktu, na tyle jednak późno, by było już jasne, że kryzys wywołany tą wojną raczej nie będzie chwilowy.
 • Liczba osób pracujących na własny rachunek wynosi blisko 1,4 mln. Samozatrudnieni stanowią 9,0% pracujących ogółem.
Zobacz także  3 nowy salon DepilConcept w 2024 roku! Witamy Bydgoszcz!

 

Koniunktura i otoczenie biznesu 2022

 • koniunkturę jako gorszą lub nieznacznie gorszą niż przed rokiem oceniło 69% badanych (w porównaniu z 83% w 2021 r.). Ocena ta jest znacznie niższa niż w latach 2017–2019.
 • Najbardziej optymistyczne względem poprawy sytuacji w przeciągu najbliższych trzech miesięcy są firmy duże, podczas gdy najbardziej sceptyczne są firmy mikro.
 • Ponad 70% firm stwierdziło, że prowadzi pełną działalność lub nawet zwiększyło swoją działalność w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy po okresie pandemii.
 • W 2022 r. ponad 2/5 badanych przedsiębiorców przyznała, że na rynku, na którym działają panuje bardzo silna konkurencja.

 

Czytaj cały raport PARP 2022 > 

 

Raport o sytuacji firm w Polsce banku PEKAO SA

 

 • Przedsiębiorcy nieco bardziej optymistycznie spoglądają w przyszłość na kolejne 12 miesięcy.
 • Nieznacznemu podwyższeniu uległy ocena sytuacji polskiej gospodarki (+ 3 pkt.) oraz ocena sytuacji branży (+ 4 pkt.)
 • Pozostałe wskaźniki pozostają na tym samym poziomie, co w roku 2020. Może to wskazywać na pewną tendencję ku poprawie polskiej sytuacji makroekonomicznej względem pierwszego roku pandemii.
 • Średni przedsiębiorcy, jako jedyny segment firm, wskazali na poprawę koniunktury względem ubiegłego roku.
 • Obserwujemy dalszy spadek inwestycji w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spowodowany cięciami kosztów oraz niepewnością.
 • Trzy najważniejsze bariery rozwojowe dla polskich MŚP nie zmieniają się od lat – są to wysokość podatków, koszty pracy oraz obciążenia biurokratyczne.
 • Ponad 60% zbadanych przedsiębiorstw odczuło negatywne skutki pandemii COVID-19, zaś zaledwie 12% może mówić o pozytywnym wpływie pandemii na stan firmy.
 • 57% zbadanych firm podejmowało działania mitygujące negatywne konsekwencje pandemii, jednak zaledwie 29% zdecydowało się na zmianę profilu działalności lub poszerzenie jego zakresu o nowe usługi lub produkty.
 • Najczęściej wskazywanym sukcesem przedsiębiorstwa był sam fakt przetrwania.
 • Obecnie, kondycję firm kształtują przede wszystkim nagłe wzrosty cen produktów, jak i surowców – nadzieję daje natomiast zauważalny wzrost popytu w większości branż.
 • Wojna w Ukrainie miała wpływ na 67% badanych przedsiębiorstw, głównie ze względu na emigrację pracowników do Ukrainy oraz zerwane łańcuchy dostaw. Niezauważalne są natomiast ruchy kadrowe pracowników z Polski.
 • Najczęściej przywoływanymi wyzwaniami dla badanych przedsiębiorstw są koszty działalności, aktywność konkurencji, braki w zaopatrzeniu oraz niepewność co do przyszłości, uniemożliwiająca dokładne planowanie. Mimo to, 53% firm planuje inwestycje – najczęściej w nieruchomości.
 • przystosowanie się przedsiębiorców do zaistniałej sytuacji i coraz lepiej działające wsparcie w sytuacjach kryzysowych
 • większy optymizm w kwestii perspektyw na kolejne 12 miesięcy. Związane może być to ze spadkiem liczby zachorowań i zniesieniem restrykcji.
 • Ogólny Wskaźnik Koniunktury różni się dość mocno w zależności od liczby osób pracujących w firmie, obszaru działania przedsiębiorstwa oraz okresu prowadzenia działalności gospodarczej
 • W roku 2020 działało w Polsce blisko 2,2 mln firm mikro oraz niecałe 50 tys. małych przedsiębiorstw. Razem stanowiły one 99,2% wszystkich aktywnych firm.
 • Najwięcej MŚP działało na terenie województw mazowieckiego (417 tys.), śląskiego (239 tys.) oraz małopolskiego (230 tys.), najmniej w regionie opolskim (46 tys.), lubuskim (52 tys.). oraz świętokrzyskim (56 tys.).
 • Polska jest piątym krajem Unii Europejskiej pod względem liczby MŚP oraz zatrudnienia w tym sektorze gospodarki.
 • Niewielki spadek zatrudnienia w trudnych warunkach rynkowych. Dostosowanie rynku pracy do gorszej koniunktury odbywało się w głównej mierze przez ograniczenie czasu pracy. Nadal dobre prognozy zatrudnienia na rok 2022
Zobacz także  61 salonów w Polsce! Witamy Gdynię!

 

 • 2020 r. stanowiły szok dla wszystkich przedsiębiorców. Nastąpiło po nich „oswajanie „choroby” – uczenie się, jak radzić sobie z brakiem pracowników, zaburzeniami w łańcuchach dostaw i niestabilnością rynków, a także jak korzystać z tarcz antykryzysowych.
 • 2021 r. był o tyle łatwiejszy, że przedsiębiorcy nie mierzyli się już z czymś zupełnie nieznanym. Zdobyli wiedzę i doświadczenie, jak działać w warunkach pandemii. Dzięki elastyczności, wysokiej płynności finansowej, zbudowanym wcześniej relacjom, do gry wróciła większość firm z prawie wszystkich sekcji gospodarki.
 • W lutym 2022 r. Rosja rozpoczęła wojnę przeciw Ukrainie. Co prawda zaangażowanie eksportowe i importowe polskich firm, szczególnie z sektora MŚP.
 • Dzisiaj przedsiębiorstwa mierzą się z bardzo wysoką inflacją producencką, ciągłymi zaburzeniami w łańcuchach dostaw, problemami z pozyskaniem pracowników (co szczególnie dotyka najmniejsze podmioty), wysokimi kosztami zewnętrznego finansowania, spadającymi zamówieniami eksportowymi, presją płacową, zmiennością kursu złotego oraz wynikającymi z powyższych czynników, a także z niestabilności systemu podatkowego.

 

Przeczytaj cały RAPORT > 

 

Według magazynu The Franchise 93% firm przeżywa 5 lat!

Biznes prowadzony w pojedynkę:

 • 25% zamyka się w 1 roku
 • 70% firm zamyka się w ciągu 5 lat

Biznes prowadzony we franczyzie przy mniejszym ryzyku:

 • 97% firm działa po pierwszym roku
 • 93% firm działa po 5 latach

 

Franczyza DepilConcept to dobry pomysł na biznes, również dla inwestorów!

 

W ramach franczyzy salonów kosmetycznych DepilConcept nie musisz mieć doświadczenia w biznesie oraz nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe w kosmetyce lub kosmetologii – wszystkiego krok po kroku Ciebie nauczymy! Wspieramy Ciebie już od pierwszych dni, przed otwraciem salonu oraz w trakcie prowadzania biznesu!

 • Jako właścicielka lub właściciel salonu możesz być wsparciem dla zespołu lub managerem w gabinecie – decyzja zależy od Ciebie.
 • Zawsze w ramach franczyzy jesteś niezależna/y – od nas otrzymujesz stałe wsparcie w prowadzeniu biznesu i w marketingu.
 • Dajemy Tobie już sprawnie działający biznes – z ułożonymi procedurami, instrukcjami oraz narzędziami dzięki którym gwarantujemy zysk wysokości 16 tys. zł miesięcznie!
 • Wybierając DepilConcept masz elastyczny czas pracy, wpływ na to jakie osiągasz wyniki i dochody oraz pracując z zespołem lub wspierając go rozwijasz się zawodowo.
 • Franczyzobiorcy DepilConcept to liderzy lokalnych biznesów. W ramach sieci stale organizujemy szkolenia, spotkania konferencje dla stałej wymiany doświadczenia oraz dalszego rozwoju największej w Polsce sieci kosmetycznej trwałej depilacji DepilConcept.
 • W całej sieci pracuje ponad 200 specjalistów – przedsiębiorców, managerów oraz kosmetolożki i kosmetyczki. 

 

 

Myślisz o własnym biznesie? Zaplanuj spotkanie online!

Jeżeli zastanawiasz się nad własnym biznesem w Twoim mieście zaplanuj spotkanie online – porozmawiajmy o Twoich oczekiwaniach i możliwościach spełniania marzenia o własnym biznesie – gładkim biznesie!

 

Kliknij, aby ZAPLANOWAĆ SPOTKANIE > 

 

Przeczytaj RAPORT: 68% POLEK MYŚLI O WŁASNYM BIZNESIE >

 

 

Raport Pomysł na biznes dla kobiet na 2023 rok DepilConcept Polska Franczyza

5/5 - (1 vote)