Regulamin serwisu

I. Wstęp.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego oraz ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.depilconcept.pl.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji treści niniejszego Regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
 • Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);
 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904).
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
 • Administrator – Brown Sugar Esthetical z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Hemara 5, 05-500 Piaseczno, NIP: 5213150200, REGON 140799575, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod nr 17163, właściciel serwisu internetowego www.depilconcept.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Dane osobowe – zestaw niezbędnych danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Informacja handlowa – każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 • Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.depilconcept.pl, prowadzony i stanowiący własność Administratora.
 • Strony – Administrator i Użytkownik.
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna (Firma), korzystająca z Serwisu.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora i jest prawnie chroniona.
 3. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 4. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
 6. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie zmiany w zakresie działalności Serwisu zostaną ogłoszone przez Administratora. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.
 8. Usługodawca świadczy usługi na terytorium Polski oraz poza jej granicami.

III.  Korzystanie z Serwisu.

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik powinien w szczególności:
 • powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;
 • powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.
 1. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności działań utrudniających lub destabilizujących działanie Serwisu, Administrator jest uprawniony do zgłoszenia przedmiotowego działania właściwym organom.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator uprawniony jest do zamieszczenia na stronach Serwisu reklam lub linków do innych stron internetowych. Kliknięcie w link do innej strony internetowej oznacza przeniesienie na inną stronę internetową administrowaną przez inny podmiot, niezależny od Administratora. Zaleca się zapoznanie z treścią regulaminu lub noty prawnej dotyczącej tego serwisu.
 3. Dostęp do strony Serwisu możliwy jest także za pośrednictwem portali społecznościowych tj. Facebook.com lub YouTube.com

IV. Zakazane treści.

 1. Administrator oświadcza, że na strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści które:
 • w sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne lub psychiczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;
 • prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;
 • są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych;
 • zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;
 • zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;
 • naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 • zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);
 • promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawiera instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;
 • szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.
 1. Administrator uprawniony jest do zablokowania dostępu do treści, o których mowa w ust. 1, lub do ich usunięcia ze stron Serwisu w przypadku uzyskania wiarygodnego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych.

V. Ochrona danych osobowych.

 1. Administrator oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Administrator oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu:
 • świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem,
 • przesyłania informacji handlowych, o ile Użytkownik wyraził na to uprzednią zgodę.
 1. Administrator, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania Danych osobowych Użytkowników w celu realizacji marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może w każdym czasie złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przetwarzanie jego adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania Informacji handlowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora.
 5. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 6. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu Świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Administrator oświadcza, że do Danych osobowych Użytkowników bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 8. Administrator oświadcza, że Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

VI.    Prawa własności intelektualnej.

 1. Administrator oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa majątkowe lub jest uprawniony do korzystania z nazw, znaków towarowych, oznaczeń słowno-graficznych lub utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim lub prawach pokrewnych rozpowszechnionych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek korzystanie z nazw, znaków towarowych, oznaczeń słowno-graficznych lub utworów rozpowszechnionych przez Administratora wymaga jego zgody. W celu uniknięcia wątpliwości, bez zgody Administratora Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania, udostępniania osobom trzecim utworów, nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych rozpowszechnionych na stronach Serwisu, w całości lub części ani opracowywania podobnego utworu, nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego przy wykorzystaniu utworu, nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słono-graficznego rozpowszechnionego przez Administratora na stronach Serwisu jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa własności intelektualnej Administratora.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie praw własności intelektualnej Administratora może skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej lub w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.

VII. Reklamacje.

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia pisemnej reklamacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora.
 2. Reklamacja powinna być złożona na adres Administratora.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Administratora.
 4. Administrator rozpatruje pisemne reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W razie uwzględnienia reklamacji Administrator dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub pisemnie uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej umożliwiającej nieodpłatne pozyskania, odtwarzanie i utrwalenie jego treści na stronie www.depilconcept.pl.