Regulamin Promocji -50% zniżki na depilację woskiem

Regulamin promocji „Voucher na wosk”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą
„ Voucher na wosk”.
2. Organizatorem promocji jest Brown Sugar Esthetical, czyli Franczyzodawca Gabinetów sieci DepilConcept (dalej „Usługodawcy”) z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Hemara 5, 05-500 Piaseczno, NIP: 5213150200, REGON 140799575, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod nr 17163.
3. Promocja dedykowana jest wszystkim klientom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Promocje dostępne w Centrum DepilConcept nie kumulują się.
5. Promocja odbywa się na terenie całej Polski, a promocyjne zabiegi wykonywane są we wszystkich salonach sieci DepilConcept.
6. Lista salonów DepilConcept dostępna jest na stronie internetowej www.depilconcept.pl.
7. Promocja nie jest ograniczona w czasie, trwa od dnia 01.05.2015 do wyczerpania limitu osób mogących skorzystać z promocji.
8. Limit osób, które mogą skorzystać z promocji wynosi 50 w każdym salonie DepilConcept.
9. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. W promocji uczestniczą wszyscy klienci, którzy przyjdą do wybranego przez siebie salonu DepilConcept i okażą otrzymany Voucher z ofertą promocyjną z własnoręcznym podpisem.
2. Jeden uczestnik promocji może wykorzystać jeden voucher promocyjny.
3. W czasie trwania promocji jedna osoba może wykorzystać tylko jeden Voucher rabatowy w jednym, wybranym przez siebie salonie sieci DepilConcept.
4. Promocja dotyczy wyłącznie usług depilacji ciepłym woskiem.

III. ZASADY PROMOCJI

1. Każdy klient, który zgłosi się do jednego z salonów sieci DepilConcept i okaże otrzymany i podpisany przez siebie Voucher promocyjny ma prawo do skorzystania z oferty, która na nim widnieje.
2. Voucher promocyjny uprawnia do skorzystania ze zniżki w wysokości 50% na drugą, poddaną depilacji woskiem partię ciała.
3. Aby skorzystać ze zniżki należy wykonać depilację 2 (dwóch) partii ciała, z czego 1 (jedna) partia ciała jest pełnopłatna, a na 2 (drugą) partię ciała przysługuje 50% zniżki.
4. Można wybrać dowolne partię ciała.
5. Voucher promocyjny nie podlega wymianie na środki pieniężne.
6. Centrum DepilConcept nie zwraca środków pieniężnych w przypadku nie wykorzystania pełnej wartości Vouchera promocyjnego.
7. Voucher promocyjny nie jest formą płatności za Towary i Usługi.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Voucher promocyjny, w przypadku jeżeli został utracony lub uszkodzony przez Klienta.
9. Nabywcy Vouchera promocyjnego nie przysługują roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera promocyjnego.
10. Materiały reklamowo – promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

1. Organizator i Usługodawca oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 2. Organizator i Usługodawca oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Klientów w celu realizacji Promocji, o której mowa w niniejszym Regulaminie. 3. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Organizatora. 5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem. 6. Organizator oświadcza, że do Danych osobowych Klientów bezpośredni dostęp posiada jedynie upoważniony Personel DepilConcept.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail Usługodawcy. Kontakt do wszystkich gabinetów DepilConcept dostępny jest na stronie internetowej http://www.depilconcept.pl/kontakt.
2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, jeżeli Uczestnik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.
3. W razie niejasności lub potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Usługodawca zwróci się do Uczestnika o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni.
4. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostaje powiadomiony drogą elektroniczną, na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem.
3. Wydanie Vouchera promocyjnego nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od Towarów i Usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
5. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z
29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
6. Regulamin promocji jest dostępny w salonach sieci DepilConcept, u Organizatora oraz na stronie internetowej www.depilconcept.pl