Regulamin korzystania z usług

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY  W GABINETACH DEPILCONCEPT  

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług oferowanych w gabinetach
DepilConcept, warunki przetwarzania danych klientów, zasady związane z przystąpieniem do zabiegu oraz składania ewentualnych reklamacji.
2.    Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
a) Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz.
93 ze zm.);
b) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
3.    Klienci gabinetów DepilConcept zobowiązani są do zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do jego stosowania.

§ 2 DEFINICJE

1.     Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:
a) Usługodawca     –     gabinety sieci DepilConcept w Polsce, dla których Franczyzodawcą jest Brown Sugar Esthetical z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Hemara 5, 05-500 Piaseczno, NIP: 5213150200, REGON 140799575, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod nr 17163.
Lista Salonów wraz z adresami i danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie internetowej www.depilconcept.pl.
b) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców;
c) Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Usługi i weryfikacji stanu zdrowia i ogólnego samopoczucia Klienta przed dokonaniem zabiegu;
d) Usługi – zabiegi dokonywane w gabinetach DepilConcept;
e) Skutki uboczne – działanie leku lub procedury medycznej, a także kosmetycznej inne niż oczekiwane bądź zamierzone, w szczególności może wystąpić w wyjątkowej sytuacji obrzęk lub zaczerwienienie skóry;
f) Towar – produkty kosmetyczne oferowane do sprzedaży w gabinecie
DepilConcept;
g) Umowa – umowa sprzedaży Usług lub Towaru, która jest zawierana pomiędzy
Usługodawcą, a Klientem;
h) Cena – oznacza cenę zabiegu, która wyrażona jest w złotych polskich;
i) Regulamin – niniejsze warunki;
j) Urządzenie IPL – urządzenie do zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało. IPL to intensywne światło impulsowe, które wykorzystuje odpowiednią długość fali, ksenonową lampę błyskową wraz z systemem luster i filtrów tworząc światło polichromatyczne;
k) Zabieg – usługa wykonywana w gabinetach DepilConcept;
l) Oferta promocyjna – wskazana w ofercie ilość zabiegów, której zakup odbywać
się będzie w warunkach niższej ceny, niż cena obowiązująca w ofercie standardowej.

§ 3 USŁUGI

1.    W gabinetach DepilConcept oferowane są zabiegi kosmetyczne, w szczególności:
a) Fotodepilacja,
b) Fotoodmładzanie,
c) Zabiegi na pęknięte naczynka,
d) Zabiegi na trądzik,
e) Zabiegi na przebarwienia skóry
f) Depilacja woskiem.
2.    Wyżej wymienione zabiegi (a – e) wykonywane są przy pomocy urządzenia kosmetycznego IPL.
3.    Szczegółowy opis wszystkich zabiegów wykonywanych w Gabinetach DepilConcept znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://www.depilconcept.pl/zabiegi, a ponadto wszelkich informacji udziela Personel DepilConcept.
4.    Klient przyjmuje do wiadomości, iż ostateczny efekt zabiegów wykonywanych w gabinetach DepilConcept zależy od indywidualnych cech organizmu oraz wieku klienta  i nie może być gwarantowany przez Usługodawcę.
5.    Klient zobowiązany jest do przekazania przed zabiegiem Personelowi DepilConcept wszystkich istotnych informacji na temat swojego stanu zdrowia lub ewentualnych przeszkód przystąpienia do zabiegu.
6.    Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, wszystkie zabiegi dokonywane w gabinetach
DepilConcept są zabiegami nieinwazyjnymi i w pełni bezpiecznymi dla zdrowych osób.
7.    W przypadku ewentualnych wątpliwości należy poinformować Personel
DepilConcept, aby można było podjąć odpowiednie środki ostrożności przy wykonywaniu zabiegu.
8.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi, jeżeli Klient nie spełnia podstawowych wymogów higieny osobistej lub istnieją wątpliwości co do braku przeciwwskazań zdrowotnych.
9.    Klient przed rozpoczęciem zabiegu ma obowiązek powiadomienia Personel DepilConcept o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd).
10.    Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie w czasie zabiegu, a także ewentualnych skutków ubocznych.
11.    Klient zobowiązany jest także do poinformowania Personel DepilConcept o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.
12.    Wyżej wymienione postanowienia niniejszego Paragrafu mają zastosowanie do każdej kolejnej wizyty Klienta w Gabinecie DepilConcept.

§ 4 REALIZACJA USŁUG I PŁATNOŚCI

1.    W przypadku braku możliwości przybycia na umówioną wizytę należy  anulować zapis z minimum z 1-dniowym wyprzedzeniem (24h).
2.    Każda zmiana umówionego terminu możliwa jest w przypadku poinformowania Usługodawcę z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem.
3.    W przypadku dokonania wcześniejszego zapisu na zabieg pakietowy lub wybrany cykl zabiegów i nieodwołania wizyty minimum dzień wcześniej – zabieg traktowany jest jako wykonany.
4.    Klient przyjmuje do wiadomości, że spóźnienie się nie gwarantuje odbycia zabiegu, jeżeli czas konieczny do jego wykonania koliduje z punktualnym przeprowadzeniem zabiegu kolejnego klienta.
5.    Powyższe stosuje się niezależnie od dokonania płatności za umówiony zabieg.
6.    Płatność za zabieg dokonywana jest przed jego rozpoczęciem.
7.    W przypadku wyboru zabiegów pakietowych dokonywanych w ustalonych terminach możliwe są zakupy ratalne w wyjątkowych przypadkach, o których decyduje każdorazowo Usługodawca.
8.    W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie o zobowiązaniu się do dokonania płatności w ustalonych z Usługodawcą terminach, zwykle będą to maksymalnie terminy wpłaty kolejnej raty przy następnej wizycie.
9.    Ceny zawarte umieszczone w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.
10.    Zakup pakietu niewykorzystanych przez Klienta usług podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji z dalszych zabiegów uiszczona kwota zostanie Klientowi zwrócona z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
11.    W przypadku zabiegów zakupionych w ofercie promocyjnej Klient, który rezygnuje z dalszych zabiegów przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca ma prawo rozliczyć wykonane dotychczas zabiegi w ramach oferty standardowej, tj. kwota za niewykorzystane zabiegi zostanie pomniejszona o kwotę rabatu wynikającą z oferty standardowej (65zł za strefę).

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
2.    Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki uboczne wynikające z niestosowania się do zaleceń, w szczególności z niestosowania emulsji z filtrem ochronnym i wystawiania na słońce miejsc poddanych zabiegom, a także w przypadku zatajenia istotnych informacji na temat stanu zdrowia przed zabiegiem.
3.    Klient przyjmuje do wiadomości, iż zobowiązany jest pozostawiać swoje przedmioty w miejscach wskazanych przez Personel DepilConcept, w przeciwnym razie Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Usługodawca oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
2.    Usługodawca oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Klientów w celu:
•    świadczenia Usług
•    przesyłania informacji handlowych związanych z dostępnymi zabiegami, promocjami i programami, o ile Klient wyraził na to uprzednią zgodę.
3.    Klient posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może w każdym czasie złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przetwarzanie jego adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania Informacji handlowych.
4.    Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.    Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy (właściwego gabinetu DepilConcept).
6.    Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7.    Usługodawca oświadcza, że do Danych osobowych Klientów bezpośredni dostęp posiada jedynie upoważniony Personel DepilConcept.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.    W przypadku niezgodności Usługi z Umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2.    W celu złożenia reklamacji, Klient może wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
3.    Zgłoszenie reklamacji może odbyć się na jeden z poniższym sposobów:
a) wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go do gabinetu
DepilConcept,
b) wypełnienie formularza reklamacyjnego i przesłanie go na adres gabinetu
DepilConcept, w którym wykonywana była Usługa (adresy salonów dostępne są na stronie internetowej http://www.depilconcept.pl/map/show).
4.    Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.
5.    Nieustosunkowanie się przez Usługodawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej  jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
6.    W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Usługodawca odeśle Klientowi pisemne uzasadnienie odmownej decyzji co do reklamacji na adres wskazany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.
7.    W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje także zwrócenie się z pismem reklamacyjnym do Franczyzodawcy DepilConcept.
Wówczas procedura reklamacyjna działa odpowiednio na zasadach określonych niniejszym Paragrafem.
8.    W razie uwzględnienia przez Usługodawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Usługi z Umową, Usługodawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie dokona powtórnie Usługę, a w przypadku, gdy Usługa powtórnie nie może być wykonana, Usługodawca zwróci Klientowi  uiszczoną zapłatę za wadliwie wykonaną Usługę.
9.    Określenie niezgodności Usługi z Umową ma charakter ocenny, gdyż zwykle efekt końcowy widoczny jest po dokonaniu cyklu zabiegów.
10.    W przypadku zakupu Towarów w gabinetach DepilConcept zwroty nie będą przyjmowane.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności dotyczących zabiegów, które wykonujemy dla Państwa się w sieci DepilConcept Personel jest do Państwa dyspozycji w gabinetach, pod numerami telefonów i adresami e-mail każdego z salonów dostępnych na www.depilconcept.pl.
2.    Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
3.    Niniejszy Regulamin jest dostępny w gabinetach DepilConcept oraz na stronie internetowej.
4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5.    Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z Usługodawcą  Umów.
6.    Klient posiada uprawnienie skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub
Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo
Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.
7.    Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia swojej działalności. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Klienta.

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług Zespół 
DepilConcept Polska